-A A +A

Vērtēšana

Vietējā rīcības grupa pēc saskaņošanas ar Lauku atbalsta dienestu, vietējā laikrakstā izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbilstoši vietējai attīstības stratēģijai.   

Biedrības Padome projektu iesniegumus vērtē pēc projektu vērtēšanas kritērijiem.

Pirms katra projekta iesnieguma vērtēšanas komisijas loceklis aizpilda interešu konflikta novērtēšanas deklarāciju, apstiprinot, ka viņš nav ieinteresēts šī projekta vērtējumā. 

Galīgo lēmumu par projekta vērtējumu un atbilstību pieņem Padome, ievērojot nolikumā un normatīvajos aktos noteikto pārstāvniecību. 
Padomes nolikums
Vērtēšanas komisijas nolikums