-A A +A

Projektu vērtēšanas kārtība

        

Vietējā rīcības grupa pēc saskaņošanas ar Lauku atbalsta dienestu, vietējā laikrakstā izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbilstoši vietējai attīstības stratēģijai.
Biedrības Padome projektu iesniegumus vērtē pēc projektu vērtēšanas kritērijiem. Pirms katra projekta iesnieguma vērtēšanas komisijas loceklis aizpilda interešu konflikta novērtēšanas deklarāciju, apstiprinot, ka viņš nav ieinteresēts šī projekta vērtējumā.

Galīgo lēmumu par projekta vērtējumu un atbilstību pieņem Padome, ievērojot nolikumā un normatīvajos aktos noteikto pārstāvniecību.  
Padomes nolikums
Projektu vērtēšanas nolikums un kritēriji.

Padome tika izveidota no 9 Padomes locekļiem, t.sk. Padomes priekšsēdētājs. Ievērojot vienmērīgu teritorijas pārklājumu un partnerības principu, no katra novada tika ievēlēti 3  locekļi padomē, kuri savukārt pārstāv uzņēmējdarbības, pašvaldības un nevalstisko organizāciju sektorus.

 

Organizācija

Organizācijas nosaukums

Novads

Pašvaldību iestāžu pārstāvji

Pašvaldība

Mārupes novada dome

Mārupes

Pašvaldība

Olaines novada dome

Olaines

Pašvaldība

Babītes novada dome

Babītes

Privātpersonas

NVO (jauniešu organizācija)

Biedrība „Māk-onis”

Olaines

NVO

Biedrība „Mārupes uzņēmēji"

Mārupes

NVO

RJSK "Sport de Lux"

Babītes

Uzņēmējs

SIA „KART Group”

Olaines

Uzņēmējs

SIA „Lāči”

Babītes

Uzņēmējs (lauksamniecības jomā)

AV apsaimniekotājs

Mārupes