-A A +A

Pētījumi

Pētījuma mērķis stratēģijas īstenošanas izvērtēšana, sasniegto rādītāju analīze, efektivitātes izvērtējums, norādot biedrības ietekmi uz teritorijas attīstību, priekšlikumus biedrības turpmākai darbībai, kā arī izpētīt biedrības teritoriju, identificēt uzņēmējdarbības attīstības virzienus.
Pētījuma mērķis bija noteikt biedrības stratēģijas esošās un turpmākās attīstības iespējas Partnerības teritorijā – Babītes, Mārupes un Olaines novadā, vienlaicīgi norādot gan uz trūkumiem, gan uz iespējamajiem ieguvumiem. 
pētījuma mērķis bija:   noteikt un izanalizēt kā partnerības stratēģijas īstenošana ir ietekmējusi Partnerības teritorijas attīstību; noteikt un izanalizēt šīs stratēģijas perspektīvo ietekmi uz partnerības teritorijas attīstību; izvērtēt vietējās attīstības stratēģijas gaitā gūto pievienoto vērtību; sagatavot priekšlikumus izmaiņu ieviešanai spēkā esošajā stratēģijā.
Pētījuma mērķis bija:   noteikt kādas ir iespējas nodrošināt Partnerības teritorijas atpazīstamību, īstenojot projektus atbilstoši Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas nosacījumiem un noteikumiem; noteikt vai šādas iespējas ir pietiekošas un visaptverošas; noteikt vai tās piepildot un īstenojot (vadoties no šī brīža reālās situācijas) ir sagaidāms, ka tiks sasniegti biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijā izvirzītie mērķi.