-A A +A

Normatīvā bāze

2014.-2020.gada plānošanas periodam:

Lauku attīstības programma 

Projekta īstenotājiem:

 1. 2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā" (Vispārējie projekta nosacījumi)
 2. 2015.gada 13.oktobrī MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""  (Pasākuma nosacījumi);
 3.  Lauku atbalsta dienesta izstrādātie paraugi un vadlīnijas

Vietējai rīcību grupai:

 1. 2015.gada 10.marta MK noteikumi Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai" (Par stratēģijas izstrādi)
 2. 2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā"  (darbības nodrošināšana);

2007.-2013.gada plānošanas periodam:

 1. Ministru kabineta2008.gada 7.jūlija noteikumi Nr.515Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai
 2. Ministru kabineta 2011.gada 8.martā noteikumi Nr.185 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai
 3.  Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.764 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā";
 4. Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumi Nr.783 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai;
 5. Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.65 Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem
 6. Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumi Nr.78 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai
 7. Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumi Nr.964 Noteikumi par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai
 8. Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumi Nr.482 Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām