-A A +A

LEADER

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem laukos, domājot gan par ekonomiskajiem un sociālajiem uzlabojumiem, gan par vides saglabāšanas iespējām.

Pieeja tiek balstīta uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kas paredzēta skaidri noteiktu vietēja līmeņa problēmu risināšanai, kuras ir aktuālas konkrētās lauku teritorijas iedzīvotājiem, kā arī nosaka vietējās teritorijas attīstības prioritātes. Lai nodrošinātu kopīgu (integrētu) skatījumu uz lauku attīstības jautājumu risināšanas iespējām, stratēģijas izstrāde, saskaņošana un īstenošana tiek uzticēta vietējām rīcības grupām (partnerībām), kuras apvieno pārstāvjus no dažādiem lauku attīstībā iesaistītiem sektoriem un lauku iedzīvotāju interešu grupām.

Vietējā rīcības grupa (partnerība) ir vietējo organizāciju un lauku iedzīvotāju apvienība, kas darbojas noteiktā lauku teritorijā ar iedzīvotāju skaitu robežās no 5000 līdz 65 000. Tā pārstāv šīs teritorijas iedzīvotāju intereses un rūpējas par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī.

Būtiska vietējās rīcības grupas (VRG) pazīme ir līdzvērtīgas partnerības ievērošana organizācijas lēmumu pieņemšanas līmenī, kas nosaka, ka integrētās lauku attīstības stratēģijas izstrādē, apstiprināšanā un ieviešanā līdzvērtīgi jāpiedalās pārstāvjiem no vietējām pašvaldībām, uzņēmējiem, vietējās attīstības organizācijām un iedzīvotāju grupām.

Vietējai rīcības grupai ir jāspēj piesaistīt un veiksmīgi administrēt sabiedrisko finansējumu, tāpēc tai ir jābūt oficiāli reģistrētai kā biedrībai vai nodibinājumam, jāizvirza administratīvais un finanšu vadītājs un jābūt atpazīstamai vietējā sabiedrībā. Vietējā attīstības stratēģija ir detalizēts plāns, ko izstrādājusi un apstiprinājusi vietējā rīcības grupa, balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, un saskaņojusi tās ar kopējām attīstības prioritātēm.

Latvijas vietējās rīcības grupu karte un kontakti

Vietējā attīstības stratēģijā tiek ietverta detalizēta lauku teritorijas situācijas analīze, noskaidrotas un izanalizētas galvenās attīstības problēmas un vajadzības, uz kuru pamata tiek veidota lauku teritorijas attīstības vīzija, noteiktas galvenās prioritātes un paredzētas konkrētas rīcības, kas sekmēs lauku teritorijas attīstību, veicinās jauninājumus, stiprinās lauku ekonomiku, nodrošinās pilnvērtīgu lauku iedzīvotāja dzīves kvalitāti.

Vietējā attīstības stratēģija tiek īstenota projektu veidā un tās īstenošanai 2009.– 2013. gadā ir iespēja piesaistīt atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) līdzfinansētiem pasākumiem.

LEADER pieeja:

 • dod iespēju iedzīvotājiem pašiem:
  • noteikt vietējās attīstības prioritātes (nav pretrunā ar vietējiem plānošanas dokumentiem),
  • iesaistīties lēmumu pieņemšanā;
  • piesaistīt publisko finansējumu vietējo jautājumu risināšanai;
 • iedzīvotāji apvienojas vietējās rīcības grupās (VRG) un veido vietējās partnerības ar pārstāvjiem no vietējām pašvaldībām (t.sk. valsts iestādēm), uzņēmējiem (t.sk. lauksaimniekiem), nevalstiskajām organizācijām (t.sk. sieviešu un jauniešu grupām);
 • partnerības:
  • izstrādā vietējās attīstības stratēģijas, kas balstītas uz iedzīvotāju vajadzībām,
  • nosaka vietējās attīstības prioritātes, par kurām ir panākta kopēja vienošanās,
  • lemj par iesniegto projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai;
 • meklē jaunus risinājumus un pieejas esošajām attīstības problēmām;
 • veicina sadarbību starp organizācijām vietējā, valsts un starptautiskā līmenī;
 • veido vietējo rīcības grupu (VRG) sadarbības tīklu.