-A A +A

Kultūra un sports

Pašdarbības pulciņi nodrošina dažādu mākslas veidu izpausmi kā tautiskās dejas, dziedāšanu korī, darbību muzikālajos ansambļos un dramatiskajos kolektīvos. Dažviet ir izveidoti specifiski mākslinieciskie pulciņi kā līnijdejas un floristikas pulciņi Irlavā. Pašdarbības pulciņos tiek iesaistīti dažāda vecuma cilvēki, sākot no maziem bērniem līdz pensijas vecuma cilvēkiem. Īpaša uzmanība bērnu un jauniešu pašizpausmei tiek pievērsta izglītības iestādēs, nodrošinot interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iespējas.

Katrā no Pierīgas partnerības teritorijas pašvaldībām darbojas dažādi pašdarbības kolektīvi, nodrošinot aktīvu vietējo sabiedrisko dzīvi.

Partnerības teritorijā kultūras dzīvi koordinē:

  • Olaines kultūras un sporta centrs, kurš ietver sevī Kultūras daļu, Bibliotēku un Sporta nodaļu. Olaines kultūras un sporta centrs koordinē, plāno un organizē vietējās, valsts un starptautiskās nozīmes kultūras, mākslas, atpūtas, un veselīga brīvā laika pavadīšanas pasākumus Olaines iedzīvotāju visu paaudžu un interešu grupām. Pavisam Olaines pilsētas Kultūras un sporta centrā darbojas 10 pašdarbības kolektīvi, kuros darbojas 255 dalībnieki. Seši no tiem ir bērnu kolektīvi ar kopēju dalībnieku skaitu – 156 cilvēki.
  • Olaines pagasta kultūras nams, kurā iedzīvotāji, sākot no vismazākajiem un beidzot ar krietnu mūžu nodzīvojušiem cilvēkiem, var atrast iespēju piedalīties kultūras nama organizētajos pašdarbības kolektīvos, kursos un pasākumos. Pašlaik tajā darbojas 9 pašdarbības kolektīvi.
  • Mārupes kultūras nams, kurā šobrīd darbojas 23 pašdarbības kolektīvi un kopējais dalībnieku skaits ir 301.
  •  Babītes kultūras kolektīvi, kuros šobrīd darbojas vairāk kā 120 dalībnieki,
  • Babītes sporta komplekss, kurā sporta klubos nodarbojas vairāk kā 100 dalībnieki,
  • Salas kultūras un sporta centrs, kurā šobrīd darbojas 5 pašdarbības kolektīvi un kopējais dalībnieku skaits ir 95.]

Kolektīvu darbība ir atkarīga no telpu nodrošinājuma un kolektīvu vadītāju – mākslinieku – pieejamības, kuru finansēšanu kopa ar atsevišķu pasākumu organizēšanu nodrošina katras pašvaldības budžets. Visās partnerības pašvaldībās tomēr ir kopīga problēma, kas var ierobežot kolektīvu pilnvērtīgu darbību un jaunu dalībnieku iesaistīšanos, īpaši dejošanā. Tautas tērpu nodrošinājums ir kritiskā stāvoklī katra pašdarbības kolektīva ietvaros, tie ir veci/neatbilstoši izmēriem un to pāršūšana vai labošana ir neiespējama. Dārga arī ir mūzikas instrumentu/aparatūras iegāde muzikālo priekšnesumu nodrošināšanai. Diemžēl vairs nav iespējama arī starp kolektīviem kādreiz piekoptā tradīcija ar tērpu vai instrumentu aizdošanu uz noteiktu priekšnesumu, jo pārsvarā kolektīviem ir palikusi tikai viena „tērpu kārta”. Vairums pasākumos, īpaši novados un Latvijas mēroga pasākumos vienlaicīgi jāpiedalās visiem kolektīviem, kas ierobežo tērpu maiņu vai aizdošanu.

Organizētie pasākumi Pierīgas partnerības teritorijā ir saistīti ar valsts vai tradicionālajiem svētkiem, tāpat tiek organizētas vietējie izklaides sarīkojumi vai informatīvi pasākumi, savukārt pārējie kultūras pasākumi ir profesionāli koncerti, viesizrādes un izstādes.

Visos Pierīgas partnerības novados ir pieejamas bibliotēkas, kas ļauj iedzīvotājiem izglītoties dažādās jomās. Interneta un datoru pieeja bibliotēkās ļauj iedzīvotājiem izmantot nepieciešamo informāciju Taču bibliotēku tehniskā bāze ir pilnveidojama.

Pierīgas partnerības teritorijā noris dažāda veida sporta pasākumi, kas pamatā tiek organizēti katrā Pierīgas partnerības pašvaldības teritorijā atsevišķi. Sporta aktivitātēm telpas un sporta laukumus pamatā nodrošina pašvaldība. Sporta zāles pārsvarā ir pie katras skolas, dažām novadu izglītības iestādēm ir pieejami baseini un stadioni. Ir izveidota ļoti laba sporta infrastruktūra, kas nodrošina labu sportistu izaugsmi novadā. Partnerības teritorijās ir organizēti nacionāla mēroga sporta pasākumi. Daudzi uzņēmumi un privātpersonas novados esošo sporta bāzi savu sporta spēļu organizēšanai, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz teritorijas ekonomiku, taču prasa arī nemitīgi uzturēt labā stāvoklī sporta infrastruktūru. Novados izveidojās gan bērnu sporta komandas, gan pieaugušo, kas prasa tehniskā inventāra un formu uzturēšanu.

Pierīgas partnerības teritorijā, Babītē atrodas „Siemens” hokeja halle (privātā iestāde), kuru izmanto iedzīvotāji no visas Pierīgas partnerības teritorijas. Pierīgas partnerību teritorijās sastopami arī privātie tenisa korti, ka arī trenažieru zāles, kā arī motoklubi.

Sporta pasākumi visu vecuma iedzīvotājiem tiek organizēti regulāri, no kuriem lielākie ir sporta svētki un sportistu sezonas noslēguma pasākums, kad tiek sumināti labākie sportisti. Sporta pasākumos tiek pārstāvēti dažādi sporta veidi – volejbols, basketbols, futbols, teniss, vieglatlētika, riteņbraukšana, motosports, džudo, novuss, dambrete, šahs, zolīte,  u.c.

Jauniešu un pieaugušo interese par sportu pieaug ik gadus, kas nozīmē, ka nepieciešams domāt par sporta inventāra „parka” atjaunošanu, paplašināšanu un uzturēšanu katrā pašvaldībā. Ir nepieciešams risināt spora inventāru iegādes finansējuma jautājumus, pašvaldību sadarbību inventāra iegādē un pieejamības, īpaši stacionāra inventāra, nodrošināšanā kopējai lietošanai. Otrs būtisks jautājums saistībā gan ar sporta un citu atpūtas aktivitāšu (iespēju apvienošana) pieejamības nodrošināšanu ir ārpus telpas atpūtas/sporta/nodarbes/rotaļlaukumu vietu izveide vai labiekārtošana atsevišķu pašvaldību centros un/vai mazajos ciemos. To trūkums tuvākajā apkārtnē dažkārt ir par iemeslu bezdarbības radītām problēmām jauniešu un bērnu vidū. 

Ļoti būtiska problēma kultūras un arī citu pasākumu rīkošanā ir nodrošinājums ar pasākuma vietu un tās atbilstību pasākumu organizēšanas prasībām, īpaši āra pasākumu. Diemžēl daudzās no tām ir nepieciešami labiekārtošanas, kosmētiskā remonta, rekonstrukcijas darbi, kurus daudzus no tiem varētu veikt pat vietējie iedzīvotāji kopā ar uzņēmējiem, ja būtu iespējams saņemt papildus finansējumu. Atsevišķās apdzīvotās vietās būtu nepieciešams uzbūvēt jaunu skatuvi vai estrādi (vai rekonstruēt esošo), kuru varētu apvienot ar sporta un atpūtas laukumiem, tādējādi dodot vietu teritorijas iedzīvotājiem pulcēties, atpūsties un pavadīt brīvo laiku veselīgās nodarbēs.