-A A +A

Biedru uzņemšanas nosacījumi

Par Partnerības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības Statūtus, un kas savos Statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par Partnerības biedru.

Lai fiziska persona kļūtu par Partnerības biedru, Partnerības Valdei ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums.

Lai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona kļūtu par Partnerības biedru, tai Partnerības Valdei jāiesniedz rakstisks pieteikums, reģistrācijas apliecības un Statūtu kopija un jāaizpilda Partnerības biedru reģistrācijas anketa.

Lai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona kļūtu par Partnerības biedru, tai Partnerības Valdei jāiesniedz rakstisks pieteikums, tulkoti un notariāli apstiprināti Statūti, jāaizpilda Partnerības biedru reģistrācijas anketa.

Partnerības Valde apkopo pieteicēja dokumentus un nodod tos izskatīšanai Partnerības Padomē.

Padomei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz Padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei. Ja arī biedru Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Partnerības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.

Ja Padome vai biedru Kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Partnerības biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa Padomes noteiktajā apmērā un kārtībā.

Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā ne mazāk kā:
  • EUR 50,00 apmērā – fiziskām personām;
  • EUR 10,00 - nevalstiskām organizācijām;
  • EUR 100,00 - pašvaldībām;
  • EUR 50,00 – komersantiem.

Partnerības Padome var lemt par biedru naudas samazināšanu vai atcelšanu.

pieteikums_fiziskai_personai

pieteikums_juridiskai_personai