-A A +A

Biedru tiesības un pienākumi

Ja esi Pierīgas partnerības biedrs, Tu vari:

 • piedalīties visos partnerības organizētajos pasākumos;
 • iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu;
 • aizstāvēt savu viedokli;
 • saņemt informāciju par partnerības darbību, projektu konkursiem, semināriem, apmācībām, tai skaitā iepazīties ar visu partnerības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
 • iesaistīties biedrības darbībā t.sk. vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanā un pilnveidošanā, dodot priekšlikumus, ieteikumus, tādejādi aizstāvot savas intereses;
 • piedalīties partnerības pārvaldē Statūtos noteiktā kārtībā:
  • tiesības kopsapulcē balsot par lēmumiem, jo katram partnerības biedram Kopsapulcē ir viena balss;
  • kandidēt un tikt ievēlētam biedrības Pārstāvju sapulces sastāvā, kas pieņem vairumu stratēģiskos lēmumus;
 • publicitātes iespējas partnerības mājas lapā un dažādos informatīvos materiālos;
 • saņemt bezmaksas konsultācijas par finansējuma piesaisti;
 • saņemt finansiālu atbalstu dalībai semināros un konferencēs Latvijā un ārvalstīs, iegūstot jaunus kontaktus, zināšanas un prasmes savai un savas pārstāvētās organizācijas attīstībai un potenciālā LEADER projekta kvalitatīvai sagatavošanai;
 • brīvi darboties citās demokrātiskās biedrībās un nodibinājumos;
 • brīvi izstāties no partnerības, iesniedzot Valdei iesniegumu.

Pierīgas partnerības biedra pienākumi:

 • ievērot partnerības Statūtus un pildīt Kopsapulces un Padomes lēmumus;
 • regulāri maksāt biedra naudu;
 • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt partnerības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
 • augsti turēt partnerības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Partnerības reputāciju sabiedrībā.

Partnerības biedru var izslēgt Padome par šādiem pārkāpumiem:

 • Nenomaksāta iestāšanās vai biedra nauda;
 • Kopsapulces un Padomes lēmumu nepildīšana;
 • Savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;
 • Ideoloģisku uzskatu paušana, izmantojot Partnerības vārdu;
 • Morālā kaitējuma Partnerībai nodarīšana;
 • Cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto.

Jautājumu par Partnerības biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

Padomes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei.

Katrs Partnerības biedrs, kas ir juridiska persona, darbojas Partnerībā, tai skaitā piedalās sapulcēs, vadības un revīzijas institūcijās, savos Statūtos noteiktajā kārtībā pilnvarojot pārstāvi.

Partnerības mērķa un uzdevumu īstenošanā var piedalīties arī personas, kas nav Partnerības biedri. Šādas personas, pamatojoties uz Valdes lēmumu, var līdzdarboties Partnerības darbībā kā atbalstītāji, ar tiesībām piedalīties Partnerības Kopsapulcē bez balsstiesībām.

 informacija_biedriem