-A A +A

Biedrības „Pierīgas partnerība” statūti

Statūti apstiprināti biedru kopsapulcē,
Mārupē,2015.gada 13.maijā

1.  nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.1.  “Pierīgas partnerība”, turpmāk tekstā Partnerība, ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Partnerības darbības mērķi un atzīst šos Statūtus.

1.2.  Partnerībai, saskaņā ar šiem Statūtiem, nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.
1.3. Partnerība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un šiem Statūtiem.

2.  nodaļa. Darbības mērķi un uzdevumi

2.1.     Partnerības mērķi ir ar savu darbību veicināt Babītes, Olaines un Mārupes novadu teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu
2.2.   Partnerības uzdevumi ir:
2.2.1. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā un atbalstīt tās centienus, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus:
2.2.1.1.Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
2.2.1.2.Veicināt iedzīvotāju izglītošanos Latvijā un ārvalstīs;
2.2.2. Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķu sasniegšanai;
2.2.3. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot partnerības teritorijas attīstību, kopienu sadarbības tīklu;
2.2.4. Veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu;
2.2.5. Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī, veidojot darba grupas.
2.3.   Partnerība darbības mērķa un uzdevumu izpildei:
2.3.1.      izstrādā un ievieš stratēģijas un programmas;
2.3.2.      piedalās un organizē izglītojošas un informatīvas aktivitātes;
2.3.3.      veic pārraudzību un pētniecisko darbību;
2.3.4.      sniedz metodoloģisko un praktisko palīdzību;
2.3.5.      veic citas likumos atļautās darbības.

3. nodaļa. Darbības termiņš

3.1.  Partnerība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Nosaukums

4.1.  Partnerības pilns nosaukums latviešu valodā ir: “Pierīgas partnerība”.  Partnerības pilns nosaukums angļu valodā ir Association “Pieriga partneriship”.

5.nodaļa. Darbības teritorija

5.1. Partnerības pamata darbības teritorija ir Mārupes novada, Olaines novada un Babītes novada administratīvās teritorijas.
5.2. Partnerības darbība var tikt paplašināta un realizēta arī citās teritorijās, ja tas sekmē Partnerības mērķu sasniegšanu un uzdevumi izpildi.

6. nodaļa. Augstākā lēmējinstitūcija

6.1. Partnerības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru Kopsapulce (turpmāk tekstā – kopsapulce).
6.2.  Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Partnerības biedri. Katrs Partnerības biedrs piedalās Kopsapulcē savos Statūtos noteiktajā kārtībā pilnvarojot pārstāvi.
6.3.Kārtējā Kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 31.martam. Katram biedram tiek nosūtīts rakstisks uzaicinājums ne vēlāk kā 14 dienas pirms Kopsapulces sasaukšanas.
6.4. Ārkārtas Kopsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes vai Padomes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Partnerības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
6.5.  Kopsapulci atklāj Biedrības valdes priekšsēdētājs. Atsevišķos gadījumos Kopsapulci var atklāt Kopsapulces sasaukšanas iniciators vai to pilnvarotā persona, kura arī vada sēdi.
6.6. Kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists (nepieciešamības gadījumā arī – redakcijas komisija un balsu skaitītāji), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.
6.7. Kopsapulces vadītāja pienākums ir: precizēt reglamenta noteikumus īpaši skaidri un obligāti izlemjamos jautājumus vienmērīgi sadalīt kopsapulces ciklos tā, lai kopsapulces darbs nebūtu pārslogots.
6.8. Kopsapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī sēdē piedalās vairāk par pusi balsstiesīgo biedru.
6.9.  Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.
6.10. Ja Sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu, ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
6.11.Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz pieci biedri pieprasa aizklātu balsojumu.
Kopsapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina Kopsapulces vadītājs un protokolists. Kopsapulces protokolu paraksta Kopsapulces vadītājs un protokolists. Kopsapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Partnerības lietā Valdes atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai Valde viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams kompetentā valsts reģistru iestādē.
6.12. Kopsapulce:
6.12.1.       Apstiprina Partnerības Statūtus un grozījumus tajos;
6.12.2.       Ievēl un atceļ no pienākumu veikšanas Padomes locekļus un valdes locekļus, revidentu, kā arī nosaka to darbības laiku;
6.12.3.       Apstiprina gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;
6.12.4.       Atsevišķā nolikumā nosaka Partnerības simbolikas lietošanas kārtību;
6.12.5.       Izskata pārsūdzētos Padomes un Valdes lēmumus;
6.12.6.       Pieņem lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju;
6.12.7.       Vērtē un apstiprina Padomes, Valdes atskaites un Revidenta pārskatu;
6.12.8.       Izskata citus ar Partnerības darbību saistītos jautājumus;
6.12.9.       nosaka iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemj par biedru atbrīvošanu no biedra naudas samaksas pilnībā vai daļēji.

7.nodaļa. Partnerības pārvaldes institūcijas

7.1.Partnerības pārvaldes institūcijas ir Padome un Valde.
7.2. Partnerības Padome ir Biedrības lēmejinstitūcija.
7.3. Partnerības Valde ir Biedrības izpildinstitūcija.

8.  nodaļa. Padome

8.1.Partnerības Padome ir Kopsapulces ievēlēta pārstāvju lēmējinstitūcija;Padome sastāv no Padomes priekšsēdētāja un ne vairāk kā 9 Padomes locekļiem,, ievērojot vienmērīgu teritorijas pārklājumu un partnerības principu, kas paredz, ka no katra sektora (uzņēmējdarbība, valsts iestādes un pašvaldības, kā arī nevalstiskās organizācijas) tiek ievēlēti ne mazāk kā 3 (trīs) locekļi.
8.2.Padomes locekļi paši sadala savus pienākumus Padomes locekļu starpā.
8.3.Padomes locekļu kandidāti ir tās personas, kas Padomes vēlēšanās ir izvirzītas kandidēšanai Partnerības Padomes locekļa statusam. Kandidāta statuss izbeidzas līdz ar ievēlēšanu Padomē. Personām, kuras netiek ievēlētas Padomē, kandidāta statuss saglabājas līdz nākamajām Padomes vēlēšanām.
8.4. Kandidēt Partnerības Padomes locekļa statusam Padomes vēlēšanās var jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi persona, ko ieteicis vismaz viens Partnerības biedrs.
8.5. Partnerības Padomi ievēl Kopsapulce uz vienu gadu ievērojot pēctecības principu, kas paredz, ka kārtējās Padomes vēlēšanās vismaz puse Padomes locekļu tiek ievēlēti atkārtoti.
8.6.Padome:
8.6.1. Lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;
8.6.2.  Nodrošina Kopsapulču lēmumu izpildi;
8.6.3. Izstrādā un apstiprina Partnerības stratēģijas, attīstības programmas un citus plānošanas dokumentus;
8.6.4.Atbild par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu;
8.6.5.Balstoties uz Partnerības izstrādāto stratēģiju un to īstenošanai piesaistīto resursu fonda ietvaros izskata un izvērtē projektu pieteikumus, un pieņem lēmumus par pieteikumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu īstenošanai;
8.6.6. Nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par fonda izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem;
8.6.7.Nodrošina teritorijas interešu aizstāvību un lobēšanu reģionālā un nacionālā līmeņa institūcijās;
8.6.8.Apstiprina Partnerības darbības plānu un budžetu;
8.6.9.Izskata priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā;
8.6.10.Pēc nepieciešamības organizē darba grupu darbu;
8.6.11.Uzņem Partnerības biedrus;
8.6.12. Nosaka iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemj par biedru atbrīvošanu no biedra naudas samaksas pilnībā vai daļēji;
8.6.13.  veic citus Partnerības darbībai nepieciešamus pasākumus
8.7.  Padomes sēdes sasauc priekšsēdētājs, Valde vai vismaz pieci Padomes locekļi. Padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz puse no Padomes locekļiem. Padomes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz puse no klātesošiem Padomes locekļiem.
8.8.            Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Padomes locekļiem. Ja Padome ir iepriekš balsojusi par pieņemamu kāda jautājuma risināšanu ar Padomes locekļu rakstisku balsojumu, tad šī jautājuma balsojumā kopējā klātesošo Padomes locekļu skaitā tiek ieskaitīti tie Padomes locekļi, kas savu balsojumu ir iesnieguši rakstveidā vai vēlāk apstiprina savu balsojumu rakstveidā.
8.9.   Biedrības Padomes sēdes ir atklātas. Taču atsevišķu lēmumu pieņemšana var notikt aizklāti, ja to pieprasa puse klātesošo Padomes locekļu vai Valde.
8.10.   Biedrības Padomes darba princips paredz komandas darbu un dažādi domājošu cilvēku spēju diskutēt, izteikt savas intereses, aizstāvēt savas vērtības un viedokli, un panākt savstarpēju izpratni un vienošanos.
8.11.        Biedrības Padomes darbība balstās uz sekojošiem principiem:
8.11.1.  partnerība; 
8.11.2.  ietvertība;
8.11.3.  savstarpēja vienošanās (konsensus); 
8.11.4.  atklātība un caurspīdīgums;
8.11.5.  pēctecība.
8.12.        Padomes locekļi darbojas brīvprātīgi, bet par atsevišķu uzdevumu veikšanu Valde var noteikt samērīgu atlīdzību vai segt ar uzdevuma izpildi saistītus izdevumus.
8.13.        Padomes loceklis savā darbā aizstāv visas darbības teritorijas intereses un nedrīkst pastāvēt uz savām, personīgām vai sektorālām, interesēm, ja tās ir pretrunā ar Partnerības izstrādātiem plānošanas dokumentiem un Partnerības darbības mērķi.
8.14.        Padomes locekli pēc priekšsēdētāja vai Padomes trīs locekļu rakstiska ierosinājuma var izslēgt no Padomes, ja tas pārkāpj statūtus, sistemātiski neveic pienākumus vai ar savu darbību kavē Biedrības mērķa un uzdevumu sasniegšanu.
8.15.        Ja Padomes loceklis tiek izslēgts no Padomes:
8.15.1.  Padomes locekļa pienākumus līdz Padomes darbības termiņa beigām uzņemas Padomes locekļa kandidāts, kura Sapulcē iegūto balsu skaits ir vistuvākais vismazāk balsu saņēmušajam Padomes loceklim;
8.15.2.  Ja Padomes locekļa kandidāts tiek izslēgts vai atsauc savu kandidatūru vai brīvu kandidātu nav, tiek noteiktas ārkārtas vēlēšanas vienam Padomes loceklim.
8.16.         Biedrības Padomes priekšsēdētāju ievēl Padome uz pieciem gadiem;
8.17.        Padomes priekšsēdētājs tiek atstādināts no amata, ja uzticības balsojumā par to ir nobalsojusi vairāk kā puse Padomes locekļu.
8.18.        Padomes priekšsēdētājs:
8.19.        sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
8.20.        vada Padomes sēdes.
8.21.        Padomes priekšsēdētājam ir galīgā lēmējbalss.
8.22.        Padome lēmumu pieņem ar klātesošo balsstiesīgo Padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja nav lemts savādāk, klātesošo balsstiesīgo Padomes locekļu skaitā tiek ietverti balsojumi, kas nav veikti klātienē.
8.23.        Balsojumu Padomes sēdes jautājumos var veikt klātienē vai arī iepriekš par savu balsojumu informējot kādu no Padomes locekļiem. Ja kāds no Padomes locekļiem iebilst kāda jautājuma izskatīšanai ar balsojumiem, kas nav klātienē, tad ar vienkārša klātienē esošo Padomes locekļu balsojumu tiek izlemts, vai attiecīgā jautājumā tiek ieskaitīti tie balsojumi, kas netiek veikti klātienē.
8.24.        Lai veiktu balsojumu, kas nav veikts klātienē, attiecīgais Padomes loceklis ir atbildīgs sniegt savu balsojumu sekojošā veidā:
8.25.        Pirms attiecīgā Padomes sēdes jautājuma balsošanas nodrošināt savu balsojumu iesniegšanu rakstveidā Padomes sēdes vadītājam, kas veiktā balsojuma dokumentu pievieno protokolam;
8.26.        Pirms attiecīgā Padomes sēdes jautājuma balsošanas nodrošināt sava balsojuma paušanu kādam no Padomes locekļiem, kas savukārt informē Padomi par balsojumu, kas netiek veikts klātienē (attiecīgi informētais Padomes loceklis neuzņemas atbildību, ja Padomei netiek pausts uzticētais balsojums). Lai veikto balsojumu ieskaitītu kā pilntiesīgu balsojumu, attiecīgajam Padomes loceklim ir jānodrošina sava balsojuma iesniegšana rakstveidā vai arī jāparaksta Padomes sēdes protokols (jeb attiecīgais jautājums/-i, par kuru veikts balsojums) ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā pēc Padomes sēdes norises datuma.
8.27.        Padomes sēdes protokoli tiek apstiprināti tuvākajā Padomes sēdē. Padomes sēdes vadītājam ir pienākums iepazīstināt Padomi ar iepriekšējiem Padomes sēdes neapstiprinātajiem protokoliem.
8.28.        Ja kādas Padomes darbības ietvaros nav skaidra pamatojuma risināmo jautājumu piekritībai vai citas lietas, šie jautājumi tiek risināti attiecīgo Padomju starpā. Ja jautājumu risināšanā nevar panākt vienošanos, šo jautājumu rosināšanai tiek sasaukta Kopsapulce.

9.nodaļa. Izpildinstitūcija – Valde

9.1. Partnerības izpildinstitūcija ir Valde, kas vada un pārstāv Partnerību. Katram Valdes loceklim ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt Partnerību. Valdi ievēl Kopsapulce ne ilgāk kā uz pieciem gadiem. Partnerības Valde sastāv no 3 Valdes locekļiem. Valdes locekļi paši sadala savus pienākumus savā starpā, ievēlot arī Valdes priekšsēdētāju.
9.2. Partnerības Valdes locekļus var ievēlēt atkārtoti.
9.3.Partnerības Valde:
9.3.1. Nodrošina Kopsapulces un Padomes lēmumu izpildi;
9.3.2.Pārstāv Partnerības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;
9.3.3.  Slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;
9.3.4. Pieņem un atbrīvo no darba Partnerības darbiniekus, nosakot darba algu padomes apstiprināta budžeta ietvaros;
9.3.5. Pārvalda un rīkojas ar Partnerības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;
9.3.6.Organizē lietvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
9.3.7.  Sasauc un organizē Kopsapulces un Padomes sēdes;
9.3.8. Sagatavo Kopsapulcei atskaiti par Partnerības darbību;
9.3.9.Sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbā;
9.3.10. Pilda citus Kopsapulces un Padomes uzticētus uzdevumus, kas attiecināmi uz šo amatu un ir saskaņā ar Partnerības mērķi;
9.3.11. zlemj citus ikdienas jautājumus.
9.4. Kopsapulce var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot Partnerības Valdei ir nepieciešama Kopsapulces piekrišana.
9.5. Partnerības Valdes loceklis nevar būt Padomes loceklis vai kandidāts.
9.6. Partnerības Valde ir tiesīga pārsūdzēt nepamatotus un šiem Statūtiem neatbilstošus Padomes sēdes lēmumus Kopsapulcē.
9.7. Prombūtnes laikā Partnerības Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pilnvarot savu pienākumu izpildītāju.
9.8.   Padomes Valdi var atbrīvot ar Kopsapulces lēmumu pirms tās pilnvaru termiņa izbeigšanās. Partnerības Valdes atbrīvošanu var ierosināt 1/2 Partnerības biedru, Padome vai Valde.
9.9.   Valdi var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Partnerību kaitējuma nodarīšana Partnerības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

10.nodaļa. Finansiālās darbības revīzijas institūcija

10.1.        Partnerības darbības kontroli veic Revidents, kuru ievēl biedru Kopsapulce uz vienu gadu.
10.2.        Partnerības Revidents nevar būt Partnerības Padomes loceklis.
10.3.        Partnerības Revidents:
10.3.1.       Veic Partnerības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2.       Dod atsauksmi par vadības institūciju darbību;
10.3.3.       Dod atsauksmi par Partnerības budžetu un gada pārskatu;
10.3.4.       Izvērtē Partnerības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.5.       Sniedz ieteikumus par Partnerības finansu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu;
10.3.6.       Veic citus Kopsapulces uzticētos uzdevumus.
10.4.        Revidents veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.5.        Kopsapulce nevar apstiprināt Partnerības gada pārskatu un bilanci bez Partnerības Revidenta slēdziena.

11.     nodaļa. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi

11.1.        Par Partnerības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības Statūtus, un kas savos Statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par Partnerības biedru.
11.2.        Lai fiziska persona kļūtu par Partnerības biedru, Partnerības Valdei ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums.
11.3.        Lai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona kļūtu par Partnerības biedru, tai Partnerības Valdei jāiesniedz rakstisks pieteikums, reģistrācijas apliecības un Statūtu kopija un jāaizpilda Partnerības biedru reģistrācijas anketa.
11.4.        Lai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona kļūtu par Partnerības biedru, tai Partnerības Valdei jāiesniedz rakstisks pieteikums, tulkoti un notariāli apstiprināti Statūti, jāaizpilda Partnerības biedru reģistrācijas anketa.
11.5.        Partnerības Valde apkopo pieteicēja dokumentus un nodod tos izskatīšanai Partnerības Padomē.
11.6.        Padomei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz Padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
11.7.        Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei. Ja arī biedru Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Partnerības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.
11.8.        Ja Padome vai biedru Kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Partnerības biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa Padomes noteiktajā apmērā un kārtībā.
11.9.        Partnerības biedru var izslēgt Padome par šādiem pārkāpumiem:
11.9.1.       Nenomaksāta iestāšanās vai biedra nauda;
11.9.2.       Kopsapulces un Padomes lēmumu nepildīšana;
11.9.3.       Savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;
11.9.4.       Ideoloģisku uzskatu paušana, izmantojot Partnerības vārdu;
11.9.5.       Morālā kaitējuma Partnerībai nodarīšana;
11.9.6.       Cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto.
11.10.    Jautājumu par Partnerības biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
11.11.    Padomes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei.
11.12.    Katrs Partnerības biedrs, kas ir juridiska persona, darbojas Partnerībā, tai skaitā piedalās sapulcēs, vadības un revīzijas institūcijās, savos Statūtos noteiktajā kārtībā pilnvarojot pārstāvi.
11.13.    Partnerības mērķa un uzdevumu īstenošanā var piedalīties arī personas, kas nav Partnerības biedri. Šādas personas, pamatojoties uz Valdes lēmumu, var līdzdarboties Partnerības darbībā kā atbalstītāji, ar tiesībām piedalīties Partnerības Kopsapulcē bez balsstiesībām.

12.     nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

12.1.        Partnerības biedriem ir šādas tiesības:
12.1.1.       Piedalīties Partnerības pārvaldē Statūtos noteiktā kārtībā;
12.1.2.       Saņemt informāciju par Partnerības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Partnerības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
12.1.3.       Piedalīties visos Partnerības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
12.1.4.       Brīvi darboties citās demokrātiskās biedrībās un nodibinājumos;
12.1.5.       Brīvi izstāties no Partnerības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu;
12.1.6.       Veikt cita veida darbību, kas atbilst Partnerības mērķim un ir saskaņā ar Partnerības uzdevumu realizāciju.
12.2.        Partnerības biedru pienākumi:
12.2.1.       Ievērot Partnerības Statūtus un pildīt Kopsapulces un Padomes lēmumus;
12.2.2.       Regulāri maksāt biedra naudu;
12.2.3.       Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Partnerības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
12.2.4.       Augsti turēt Partnerības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Partnerības reputāciju sabiedrībā.
12.3.        Katram Partnerības biedram Kopsapulcē ir viena balss.

13.nodaļa. Biedru nauda

13.1.        Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā ne mazāk kā:
13.1.1.       EUR 50,00 apmērā – fiziskām personām;
13.1.2.       EUR 10,00 - nevalstiskām organizācijām;
13.1.3.       EUR 100,00 - pašvaldībām;
13.1.4.       EUR 50,00 – komersantiem.
13.2.        Partnerības Padome, Kopsapulce, Valde var lemt par biedru naudas samazināšanu vai atcelšanu fiziskai vai juridiskai personai.

14.     nodaļa. Finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība

14.1.        Partnerības līdzekļus veido:
14.1.1.       Biedru iestāšanās un biedru maksas;
14.1.2.       Juridisko un fizisko personu brīvprātīgās maksas, ziedojumi, dāvinājumi;
14.1.3.       Ienākumi no saimnieciskās darbības;
14.1.4.       Biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Partnerības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
14.1.5.       Valsts un pašvaldību budžeta mērķprogrammu realizācijas finansējums;
14.1.6.       Dotācijas, subsīdijas, kas iegūtas no citām juridiskām personām;
14.1.7.       Par Partnerības līdzekļiem iegādātā manta;
14.1.8.       Mantojuma kārtā pārņemtie līdzekļi;
14.1.9.       Citi atļauti ienākumi.
14.2.        Partnerības līdzekļi saskaņā ar Kopsapulces, Padomes vai Valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
14.2.1.       Mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei;
14.2.2.       Darbinieku algošanai;
14.2.3.       Citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Partnerības darbības nodrošināšanu.
14.3.        Ar Partnerības Kopsapulces lēmumu Partnerība var izveidot speciālus fondus, kuri izlietojami tādiem mērķiem, kas atbilst Partnerības Statūtos noteiktajam darbības mērķim un uzdevumiem.
14.4.        Par Partnerības līdzekļu izmantošanu atbild Valde, bet kontroli – Revidents.