-A A +A

Jaunumi

Paziņojam, ka ir noslēgusies 2011.gada atklāta konkursa projektu iesniegumu 2.kārta Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros un publicējam pieņemto lēmumu kopsavilkumu, sarindojot visus iesniedzējus attiecīgās rīcības ietvaros pēc saņemto punktu skaita. Paldies visiem, kas piedalījās un aicinām gatavoties dalībai nākamās kārtās!
Paziņojam, ka ir noslēgusies 2011.gada atklāta konkursa projektu iesniegumu 3.kārta Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros un publicējam pieņemto lēmumu kopsavilkumu, sarindojot visus iesniedzējus attiecīgās rīcības ietvaros pēc saņemto punktu skaita. Paldies visiem, kas piedalījās un aicinām gatavoties dalībai nākamās kārtās!  
Mēs ar prieku vēlamies paziņot, ka jaunais gads tiek sākts ar visai patīkamu pasākumu – biedrības rīkoto konferenci, kas mums visiem ļaus labāk iepazīties vienam ar otru, novērtēt ikviena no mums padarīto, kā arī izvirzīt mērķus turpmākam darbam nākamajos gados.
Saskaņā ar izmaiņām Latvijas Lauku attīstības programmā 2007. - 2013. gadam būs paredzēts finansējums atbalsta sniegšanai LEADER aktivitāšu pirmās ass pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija” un „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”, t.i. atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pārstrādei. Paredzamais atbalsta apmērs vienam projektam: līdz 20 000 latu. Atbalsta intensitāte: 40 - 50%. 
2011. gada 31. augustā ir sākta projekta Nr. 11-04-LL37-L413201-000020 „Sporta aprīkojuma iegāde biedrībā „Sporta klubs Babīte”” realizācija. Projekts tiek īstenots saskaņā ar Vietējās rīcības grupas (VRG) „Pierīgas partnerība” stratēģiju, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Paziņojam pirmās vērtēšanas rezultātus EZF pasākuma ietvaros. Lūdzam ņemt vērā, ka visi projektu iesniegumi jau ir nodoti Lauku atbalsta dienestam, kas tos izvērtēs un pieņems galīgo lēmumu. Rezultāti pēc Lauku atbalsta dienesta pieņemtajiem lēmumiem tiks publicēti atsevišķi un tie var atšķirties no zemāk publicētajiem.